Vachtverzorging Kat

Gedragsadvies Kat

Oppas Kat

Oppas Hond

Webshop Producten

Algemene voorwaarden

A) Diensten Cats & Fur – petcare

Artikel 1 – Toepassing
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer (Cats & Fur – petcare) en de klant met betrekking tot de te verstrekken zorgen ten behoefte van het dier.

Cats & Fur – petcare
Marijke Taelman
Noordstraat 145, 9220 Hamme
0497 31 57 53
info@catsandfur.be
Ondernemingsnummer: 0750 842 356
Rekeningnummer: BE60 0636 9079 877


Artikel 2 – Overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de geboden diensten, welke door de klant bevestigd worden door de schriftelijke overeenkomst te handtekenen.

Artikel 3 – Algemene bepalingen
3.1 De ondernemer heeft het recht om foto’s te maken van de dieren en deze foto’s te gebruiken op sociale media. Indien de klant dit niet wenst, dient dit schriftelijk meegedeeld te worden aan de ondernemer.
3.2 In geval de afwezigheid van de klant vroegtijdig beëindigd wordt, kan deze geen terugbetaling eisen van de gereserveerde diensten.
3.3 In geval dat de afwezigheid van de klant verlengd wordt, dient de ondernemer zo snel mogelijk verwittigd te worden. De klant dient de verlenging schriftelijk (e-mail of sms) aan te vragen. De ondernemer zal alles in het werk stellen om de klant zo snel mogelijk te informeren over de mogelijkheden.

Artikel 4 – Prijs
4.1 De prijs die de klant moet betalen wordt vastgelegd in de overeenkomst.
4.2 Bij een overeengekomen verlenging van de verzorging van het dier geldt dezelfde prijs als de overeengekomen prijs voor de periode dat het dier reeds verzorgd werd, echter met een maximum van één verlengingsperiode in geval de prijs voor de diensten tussentijds wordt verhoogd.

Artikel 5 – Betalingen
5.1 De klant verplicht zich ertoe 50% van het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen na ondertekening van de overeenkomst te voldoen. Betaling gebeurt op het volgend rekeningnummer BE60063690798770 of cash. Op het moment van ontvangst van het voorschot is de reservatie definitief.
5.2 De andere 50% wordt betaald ten laatste 7 dagen voor de aanvang van de oppasperiode. Dit kan via tijdige overschrijving op het rekeningnummer BE60063690798770  of cash/via payconiq op het moment van de sleuteloverhandiging.
5.3 Onvoorziene en/of onverwachte kosten aangegaan door de ondernemer voor rekening van de klant zullen voldaan worden door de klant bij ophaling van zijn dier. Dit kan cash of via payconiq. Het kasticket vormt hierbij het bewijs (vb ontvlooiing).
 
Artikel 6 – Annulering
6.1  Ingeval van niet tijdig geannuleerde reservatie behoudt Cats & Fur – petcare zich het recht voor een schadeloosstelling te vragen gelijk aan de helft van de gekozen formule vermenigvuldigd met het aantal gereserveerde dagen. Onder niet tijdig verstaan wij, in de schoolvakanties twee maand en buiten de schoolvakanties één maand op voorhand annuleren. Annuleringen dienen schriftelijk of via e-mail aan de ondernemer worden doorgegeven.  Anders gaat het betaalde voorschot verloren. 
6.2 De regelgeving in 6.1 vervalt indien de klant een geldig attest van de dokter of dierenarts kan voorleggen voor de gereserveerde periode. Indien uw reis niet kan doorgaan omwille van geldende coronamaatregelen, wordt het betaalde bedrag ook integraal terug betaald.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden en plichten van de ondernemer

7.1 De ondernemer verplicht zich ertoe conform de gesloten overeenkomst gedurende de desbetreffende periode de verzorging te verlenen op professionele wijze.
7.2 De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wens van de klant ten aanzien van de verzorging van het dier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd in de informatiefiche.
7.3 Mocht het dier tijdens de verzorging of wandeling abnormaal gedrag of probleemgedrag vertonen, behoudt de ondernemer ten alle tijde het recht om direct voor dat specifieke dier de verzorging/wandeling/trimbeurt/transport te onderbreken/beëindigen.
7.4 De ondernemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen, verzorging en/of transport af te zeggen, te onderbreken of een alternatief te zoeken wanneer het welzijn van het dier of de verzorger in gevaar komt, bijvoorbeeld als gevolg van slechte/extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, ijzel, ijs, extreme regenval, extreme warmte, storm.
7.6 De door de klant overgedragen huissleutel wordt door de ondernemer met de grootst mogelijke zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van het dier of het betreden en verlaten van de woning voor de verzorging en/of het uitlaten van het dier. De ondernemer zal de klant een sleutelcontract voorleggen, welke door de klant en de ondernemer dient ondertekend te worden. De specifieke bepalingen van de overdracht van de huissleutel nadat de periode van verzorging of uitlaten voorbij is, worden onderling tussen de ondernemer en de klant bepaald tijdens het kennismakingsgesprek en worden schriftelijk genoteerd.
7.7 Indien de gevraagde diensten door overmacht (arbeidsongeschiktheid, ongeval, familiale redenen,…) niet door de ondernemer kunnen worden uitgevoerd, brengt hij de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. De klant heeft in dit geval recht op een terugbetaling maar kan geen schadevergoeding eisen.
7.8 De ondernemer respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal ten allen tijde deze promoten en aanklagen indien ze niet worden opgevolgd.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheden en plichten van de klant
8.1 De klant moet, uiterlijk bij de overdracht van het dier aan de ondernemer, de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier. De ondernemer mag er van uitgaan dat de door de klant verstrekt informatie correct is.
8.2 Om de veiligheid van de verzorger te waarborgen en risico’s tot het minimum te herleiden, moet het dier een minimum aan sociale vaardigheden bezitten.
8.3 De klant zorgt ervoor, omwille van het welzijn en het gevaar van overdracht, dat het dier vrij is van vlooien, wormen, luizen en teken. Indien tijdens de opdracht vlooien bij de huisdieren worden aangetroffen, zal de opdrachtnemer de dieren ontvlooien. De kosten hiervan bedragen 10,00 euro per huisdier en dienen betaald te worden bij sleuteloverhandiging of ophalen hond.
8.4 De klant dient het Europees identiteitsbewijs van het dier te kunnen voorleggen en steeds beschikbaar te houden op een vaste plaats.
8.5 De klant voorziet in de nodige materialen om de huisbezoeken naar kwaliteit te kunnen leveren (voeding van het dier, drinkwater, substraat voor hokken, kattenbakvulling, poetsmateriaal, hondenpoepzakjes, speelgoed, vachtverzorgingsmateriaal, leiband en riem, …). Indien de ondernemer extra aankopen moet doen om aan een correcte zorg voor het dier te kunnen voldoen, zijn deze kosten voor de klant. Het kasticket vormt hierbij steeds het bewijs.
8.6 De klant dient de ondernemer zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van het dier.
8.7 De klant is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens (indien de klant hier in oorsprong kennis van heeft genomen) of het verstrekken van onjuiste gegevens over het dier.
8.8 De klant verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat de ondernemer vervolgens ook toegang heeft tot de plaats waar het dier zich bevindt.
8.9 In geval de klant het dier de nodige vaccinaties niet of niet tijdig heeft gegeven, kan de ondernemer voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk gesteld worden.
8.10 De klant dient de ondernemer steeds te informeren als er andere personen aanwezig zullen zijn in het huis tijdens de gereserveerde diensten (bv. poetsvrouw), dit om de veiligheid van het dier, de woning en de eigenaars te waarborgen. Cats & Fur – petcare is niet verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen veroorzaakt door derden tijdens de gehele oppasperiode.
8.11 De klant zorgt ervoor dat waardevolle voorwerpen veilig opgeborgen zijn.

Artikel 9 – Ziekte van het dier
9.1 De klant dient eventuele ziekte(n) en/of afwijking(en) vooraf aan de ondernemer mee te delen.
9.2 De ondernemer verplicht zich ertoe om bij ziekte van het dier (of een vermoeden daarvan) tijdens de verzorging, wandeling, trimbeurt en/of transport contact op te nemen met de eigenaar en na overleg de vermelde dierenarts te consulteren, tenzij er sprake is van een spoed- of noodgeval, in welk geval de ondernemer de dichtstbijzijnde dierenarts/dierenkliniek zal consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval alle maatregelen te nemen die haar in de gegeven situatie correct lijkt. De hieraan verbonden kosten (dierenartskosten, medicatie, …) zijn voor rekening van de klant.
9.3 Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het dier veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld aan de klant of aan de door de klant aangewezen contactpersoon. Wanneer het contact met de eigenaar of contactpersoon, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kan komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het dier, kan de ondernemer hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Mocht de betrokken dierenarts een dergelijke vertraging niet tolereren, geeft de klant automatisch de toelating aan de ondernemer om de behandeling op de kosten van de klant uit te laten voeren.
9.4 De ondernemer mag het dier, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts, kalmerende middelen of andere medicatie toedienen.
9.5 De ondernemer is verplicht melding te maken van de tijdens de afwezigheid van de klant ontstane ziekte en de gevolgen hiervan.

Artikel 10 – Overlijden van het dier
10.1 Indien het dier sterft, kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden.
10.2 Indien het dier komt te overlijden tijdens de afwezigheid van de klant, brengt de ondernemer de eigenaar of diens contactpersoon zo snel mogelijk op de hoogte. Het stoffelijk overschot zal aan de eigenaar worden overgedragen. Indien deze overdracht niet meteen kan plaatsvinden, zal de ondernemer de klant schriftelijk op de hoogte brengen waar het stoffelijk overschot opgehaald kan worden. Als het stoffelijk overschot niet opgehaald is door de klant binnen 1 week na mededeling, dan zal de bewaarnemer het stoffelijk overschot laten vernietigen. De kosten van deze tijdelijke opslag en eventuele destructie van het stoffelijk overschot zijn voor rekening van de klant.
10.3 Op verzoek van de klant kan de ondernemer ervoor zorgen dat het stoffelijk overschot wordt gecremeerd of begraven. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 De ondernemer is t.o.v. de klant aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar. Hiervoor heeft de ondernemer een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.
11.2 De ondernemer zal, in geval er schade is veroorzaakt, de klant of de aangewezen contactpersoon hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen.
11.3 De ondernemer is niet aansprakelijk bij schade aan bench, kussen, mand, speelgoed,… veroorzaakt door het dier van de klant.
11.3 De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door ondernemer of derden, veroorzaakt door het dier van de klant. Eventuele kosten van medische zorg, materiële schade en schade aan derden zijn voor rekening van de klant.
11.4 De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van inbraak, diefstal of schade aan de woning die niet werd veroorzaakt door de ondernemer. Indien de ondernemer verdachte elementen opmerkt, wordt de klant onmiddellijk verwittigd.
11.5 De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het weglopen van het dier. De hond wordt tijdens de uitlaatservice niet losgelaten. Mocht het dier tijdens het uitlaten of verzorgen weglopen dan zal de ondernemer alles in haar mogelijkheid doen om het dier terug te vinden.
11.6 Als de kat buiten kan via een kattenluik of een andere route dan is de ondernemer niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken buiten de woonst of het niet naar huis terugkomen van de kat. Indien mogelijk en bij voorkeur worden de katten tijdens de oppasdienst binnenshuis gehouden.
11.7 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van bacteriële/virale infecties of al dan niet besmettelijke huidaandoeningen.
11.8 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken in de woonst tenzij nalatigheid van de ondernemer kan bewezen worden.
11.9 De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal van de huissleutel en de gevolgen daarvan.
11.10 De aansprakelijkheid van de ondernemer blijft beperkt tot de periode waarin het dier aan de zorgen van de ondernemer werd toevertrouwd.

Artikel 12 – Schade en verzekeringen
12.1 De eigenaar van het dier is volgens de Belgische wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier toebrengt aan derden of aan eigendommen (waaronder honden) van derden. De ondernemer mag er van uitgaan dat de klant een familiale verzekering heeft afgesloten, waarin de huisdieren mee verzekerd zijn.

Artikel 13 – Geschillen
13.1 Bij geschillen tussen de ondernemer en de klant is het Belgisch recht van toepassing en wordt het vredegerecht van Dendermonde ingeschakeld.

Artikel 14 – Afwijkingen van de algemene voorwaarden
14.1 Individuele afwijkingen moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de klant worden vastgelegd.

B) Webshop Cat’s & Fur

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van Cats & Fur – petcare.
Cats & Fur – petcare behoudt zich het recht haar ‘Algemene Voorwaarden’ ten allen tijde te wijzigen.

Artikel 1 – Identiteit

Cats & Fur – petcare
Marijke Taelman
Noordstraat 145, 9220 Hamme
0497 31 57 53
info@catsandfur.be
Ondernemingsnummer: 0750 842 356
Rekeningnummer: BE60 0636 9079 877

Artikel 2 – Bestelling
In de webshop van Cats & Fur – petcare vind je een uitgebreid aanbod aan kattenproducten.
De afbeeldingen zijn illustratief, niet bindend en alleen bedoeld om de klant een beeld te geven van het product. Soms kunnen de kleuren lichtjes afwijken van het origineel.
De overeenkomst tussen de klant en Cats & Fur – petcare wordt alleen bevestigd als wij de bestelde producten daadwerkelijk verzenden en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).
Cats & Fur – petcare behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren en te annuleren.
Ook in het geval van overmacht of verkeerde prijsstelling behoudt Cats & Fur – petcare het recht de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Cats & Fur – petcare gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dat geval zullen wij contact met u opnemen en het betaalde bedrag aan u retourneren.

Artikel 3 – Prijzen, verzendkosten en betaling
Alle genoemde prijzen zijn in euro en inclusief 21% BTW en voor enkele specifieke artikelen 6% BTW. Cats & Fur – petcare behoudt zich het recht te allen tijde de prijzen aan te passen.

Verzendkosten zijn niet in de productprijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De verzendkosten worden onderaan uw winkelwagen getoond voor u de bestelling afrondt.
De verzendkosten tot 30 kg tot bij u thuis bedragen € 6.00 binnen België.
Aanvullende verzendkosten worden berekend naar aanleiding van het gewicht van de bestelling en het aangegeven afleveradres. De klant ziet deze verzendkosten in het besteloverzicht en voordat deze de bestelling afrondt/doorvoert.
In de webshop kun je online betalen via Bancontact.

Artikel 4 – Annulering van bestelling
De klant kan de bestelling niet annuleren eens het betaald is.

Artikel 5 – Levering, verzending en eigendomsvoorbehoud
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Ons streven is om de bestelling binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling.
Bestellingen worden compleet verzonden, tenzij uitdrukkelijk anders met de klant is overeengekomen.
Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant, daarover tijdig geïnformeerd en heeft deze het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Uitzonderingen zijn latere levering indien de klant zelf aangeeft de levering later dan 30 dagen wenst te ontvangen.

Mocht het artikel niet meer voorradig zijn, dan wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de klant of/en wanneer Cats & Fur – petcare de bestelling alsnog kan leveren.
In het geval dat Cats & Fur – petcare niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan ons werden geleverd door eigen leveranciers, mag Cats & Fur – petcare zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal Cats & Fur – petcare de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zullen wij het betaalde bedrag terugstorten.
Cats & Fur – petcare is niet verantwoordelijk indien een fabrikant of groothandel bepaalde producten niet meer kan leveren. De klant krijgt in dat geval de betaling voor dit artikel uiteraard teruggestort.
Cats & Fur – petcare is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen wij een klacht indienen bij de pakketdienst.
De al dan niet geleverde producten blijven eigendom van Cats & Fur – petcare totdat de betalingsverplichtingen door de klant voldaan zijn.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
In overeenstemming met Europese wetgeving heeft de klant, als particulier, een zichttermijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de non-food producten. Deze termijn geldt niet voor voedingsmiddelen en gepersonaliseerde en/of op maat gemaakte artikelen.
Gedurende deze termijn kan de klant de koopovereenkomst ontbinden en de producten ongebruikt en binnen dezelfde termijn terugsturen.
De klant dient ‘eerst’ contact op te nemen met Cats & Fur – petcare en het product voldoende gefrankeerd, in originele staat (niet gebruikt), niet gedragen of gewassen en degelijk verpakt retour te sturen aan het adres welke de klant van Cats & Fur – petcare krijgt.
Indien Cats & Fur – petcare de artikelen in originele staat ontvangt, zullen wij binnen 14 dagen na ontvangst van deze goederen het aankoop bedrag terugbetalen mits de goederen aan genoemde voorwaarden voldoen.

Cats & Fur – petcare vergoedt geen verzendkosten en is te allen tijde gerechtigd om administratiekosten door te berekenen. Deze retourregeling geldt alleen voor particuliere aankopen en niet voor online aankopen die zijn gedaan onder een bedrijfsnaam.
Na het verstrijken van het herroepingsrecht van veertien (14) kalenderdagen is de koopovereenkomst een feit.

Artikel 7 – Afbeeldingen, content en specificaties
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren, op de website zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van onze website.

Artikel 8 – Retourneren
De artikelen worden voor verzending altijd gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat een artikel beschadigd geraakt. De klant dient dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 5 dagen contact op te nemen met Cats & Fur – petcare via e-mail naar info@catsandfur, met vermelding van het order nummer, met welk product er een probleem is en een beschrijving van het probleem. Cats & Fur – petcare zorgt dan voor een gepaste oplossing.
Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Om het verwerken van de retour mogelijk te maken, is het van belang om een kopie van de factuur toe te voegen. Bij voorkeur inclusief een toelichting waarom de klant het artikel retourneert. Verdere informatie onder artikel 4 ‘Annulering van uw bestelling’.

Artikel 9 – Garantie en voorbehoud
Cats & Fur – petcare garandeert dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde product.

Cats & Fur – petcare is niet aansprakelijk voor de consequenties van onjuist gebruik van alle aangeboden producten uit de webshop.

Artikel 10 – Klachten
Bent u niet tevreden over een product dat u in de Cats & Fur – petcare kocht? Neem dan binnen de 5 dagen contact met ons op via info@catsandfur.be
Verzendkosten voor het artikel waarover de klacht gaat, dienen door de klant te worden betaald. Indien de klacht door Cats & Fur – petcare gegrond wordt geacht, zal het aankoopbedrag gecrediteerd en binnen de 14 dagen teruggestort worden. Terugstorten kan alleen binnen het EU gebeuren.

Privacy Policy

(volgens de wet AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25/05/2018)
Uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) worden bij het maken van een reservatie opgenomen in het adressenbestand.
Wij gebruiken uw gegevens enkel om met u te communiceren omtrent gemaakte reservaties of annulaties, om updates te geven over uw huisdier(en) en bij eventuele dringende problemen.  In geen geval geven wij uw gegevens door aan derden.
Uw gegevens worden maximaal 3 jaar bijgehouden voor een eventuele toekomstige reservatie.  U heeft het recht om deze gegevens ten alle tijden te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen.